ADVERT ID 211162

Principal Teacher

.

Scoil na bhForbacha

Na Forbacha
Co. na Gaillimhe.
N/A
H91RR60
.

MAIN DETAILS

Status:
Deactivated
Level:
Primary
Date Posted:
Fri Apr 19 2024 12:03:04
Application Closing Date:
Mon May 6 2024
Commencement Date:
Fri Aug 30 2024
Status of Post:
Permanent
.
SCHOOL DETAILS
School Type:
Mainstream
School Structure:
Vertical
School Patronage:
Catholic
Classification:
Scoil sa Ghaeltacht
Total No. of Teaching Staff:
10
.

POST DETAILS

Additional Information:
Is Bunscoil í Scoil na bhForbacha le aitheantas mar Scoil Ghaeltachta agus tá faoi pháthrúntacht Dheoise na Gaillimhe.Ba mhian le Bord Bainistíochta Scoil na bhForbacha fáilte a chur roimh iarratais don phost mar Phríomhoide.Beidh cúram riaracháin i gceist sa bpost seo don Naíonra atá faoi scáth an Bhoird.
Is post lán aimseartha atá i gceist agus déanfar an ceapachán faoi théarmaí an Chiorcláin 0044/2019.
Ní mór do iarrthóirí na critéir thíos a chomhlíonadh.
Ba choir go mbeadh an t-iarrthóir cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta agus tréimhse seirbhíse ar a laghad de 5 bhliana a bheith acu i mbunscoileanna i bPoblacht na hÉireann.
Beidh roghnú an iarratasóra rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht
1. Foghlaim agus Teagasc a Threorú
2. An eagraíocht a bhainistiú
3. Forbairt scoile a threorú
4. Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

Beidh na scileanna,feasacht,taithí agus inniúlachtaí seo inmhianaithe:

Go mbeadh sár thuiscint agus eolas ar cheannaireacht scoile,bainistíocht agus riarachán i suíomh bunscoile.

Go mbeadh tuiscint agus tiomántas do eiteas Chaitliceach agus ábaltacht chun tacaíocht agus ceangailtí scoile /pobail a spreagadh.

Go mbeadh ábáltacht cruthaithe oibriú i gcomhpháirt le baill eile foirne,Boird Bainistíochta agus an pobal i gcoitinne.

Go mbeadh cruthúnas i gceist do bhainistíocht agus scileanna cumarsáide in ábaltacht chun gaolmhaireachtaí dearfacha a chothú i measc daltaí,foirne,tuismitheoirí agus an phobail.

Go mbeadh cruthúnas ar scileanna ceannaireachta i gceist a bhaineann le gach gné do shaol scoile go mór mór mar a bhaineann le féinmheasúnacht agus forbairt curraclam.

Go mbeadh tiomántas ann do cheannaireacht roinnte agus toillteanacht chun tarmligean agus forbairt ceannaireachta a spreagadh agus a chumasú.

Go mbeadh saineolas ar Churraclam na Bunscoile agus réimse taithí múinteoireachta.

Go mbeadh tuiscint agus eolas ar riachtanais maidir le Oideachas Speisialta,ionchuimsiú agus éagsúlacht.

Go mbeadh fianaise tiomántais i dtaobh forbairt leanúnach proifeisiúnta.

Go mbeadh tuiscint air agus bheith in ann tacaíocht a thabhairt i leabú na dteicneolaíochtaí digiteacha.

Go mbeadh scileanna idirphearsanra agus cumarsáid den scoth chun ceannaireacht a dhéanamh.

Iarratais chuig An Cathaoirleach,Bord Bainistíochta Scoil na bhForbacha,Na Forbacha,Co. na Gaillimhe i bhfoirm iarratais do Phríomhoidí roimh an 6ú Bealtaine 2024 @5pm

• Iarratais-ar-phost-an-Phríomhoide ar fhoirm iarratais caighdeánach
• Litir Iarratais
• Sonraí do Fhínéithe nó moltóirí
• Cóip de theastais cháilithe
• Curraclam Vitae Digiteach
.

APPLICATION REQUIREMENTS

.

Applications may be submitted by

  • Email

  • Post
.

APPLY TO THIS JOB VACANCY

Roll Number:
17668G
Apply To:
An Cathaoirleach,
Bord Bainistíochta
Scoil na bhForbacha,
Na Forbacha,
Co. na Gaillimhe
H91RR60
County:
Galway

SHARE THIS ADVERT